Skip to main content
Föräldrar   »   Vad betyder umgänge om barn?

Vad betyder umgänge om barn?

På juristspråk talar man om ”umgänge om barn” i de fall då barnet bor mer hos en förälder och vistas mindre än en tredjedel av tiden hos sin andra förälder. Begreppet umgänge om barn är sällan aktuellt för föräldrar att använda mellan sig men kan vara viktigt att känna till när man gör planer kring barnets vardag och framtid.


Innebörden av begreppet ”umgänge om barn”

Begreppen ”umgänge om barn” och ”växelvist boende” kan ligga väldigt nära varandra i praktiken eller betyda väldigt olika saker. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Det brukar sägas att om barnet bor hos/träffar sin förälder mindre än en tredjedel av tiden är det fråga om umgänge med föräldern istället för boende. Var gränsen går bestäms också utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan vara hur boendet är ordnat, var barnet har sina saker och hur barnets försörjning fördelats mellan föräldrarna.

Umgänge med föräldern – en grundläggande rättighet för barnet

Reglerna om ”umgänge” baseras på den grundläggande principen att barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Denna grundprincip har ansetts så viktigt att den är uttryckligen angiven i 6 kapitlet föräldrabalken som styr frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Det är alltså barnet som har rätt till sina föräldrar, inte tvärtom.

Hur kan barnets umgänge med en förälder se ut?

Umgänge kan exempelvis handla om att bo med sin förälder fredag till söndag varannan helg och på storhelger och lov. Eller en helg i månaden. Eller några veckor på sommaren. För en del barn där umgänget av olika skäl behöver vara begränsat kan det även vara fråga om umgänge via mejl eller telefonsamtal under viss tid.

För många barn är det fråga om praktiska omständigheter som bestämmer umgängets omfattning. Umgängesföräldern kanske jobbar skift på rullande schema eller bor för långt bort från barnet för att ett växelvist boende ska vara möjligt så länge föräldern väljer att bo kvar på sin ort. 

Oavsett vilket sorts umgänge som är möjligt är det bra att försöka hålla strukturen kring umgängena. På så sätt vet barnet vad som gäller. Barnet får också lugn och ro och möjlighet att slappna av.

Med allt bättre teknik kan barnet och umgängesföräldern bygga en fin och bra relation på helger, högtider och lov. Umgängesföräldern kan ta i princip lika stort ansvar som en boendeförälder och närvara på utvecklingsamtal, skolavslutningar och teaterföreställningar etc. Videosamtal med sagoläsning eller läxhjälp kan också funka bra för att ge barnet en vardaglig kontakt.

Boendeföräldern har här en viktig roll att hjälpa barnet i hens relation med sin andra förälder. Att hjälpa till vid resor, påminna om videosamtal och informera om sådant som spelar roll för barnets umgänge med sin andra förälder. 

Vem bestämmer hur umgänget ska se ut?

Utgångspunkten är att vårdnadshavarna/havaren bestämmer hur barnet ska ha umgänge med den förälder som det inte bor med. För barn är det bra om föräldrarna kan komma överens tillsammans. Förutsättningarna för ett bra umgänge och boende burkar då bli bättre för barnet.

Barnet behöver få tycka till

I likhet med andra frågor som rör barns vardag är det viktigt att prata med barnet och vara lyhörd för barnets vilja och behov utifrån barnets ålder och mognad.

Det finn inte någon tydligt angiven ålder då barnet ”får bestämma själv”. Av domstolspraxis förekommer att barnets egen åsikt väger extra tungt från ungefär tolv års ålder vid tingsrättens bedömning i frågor om boende och umgänge.

Oavsett hur barnets upplevelser kring umgänget ser ut (för mycket/för lite osv) är det viktigt att föräldrarna bekräftar att de hör vad barnet säger. Kanske går det att ordna mer i enlighet med barnets önskan? Om inte det är möjligt har barnet i alla fall fått veta att föräldrarna lyssnar och skälet till att det inte gick att ordna fullt ut kanske är av praktiska orsaker.

Domstol

Om vårdnadshavarna verkligen inte kan komma överens om boendet/umgänget måste föräldrarna vända sig till domstol för att få ett beslut. Detta är dock ofta en lång och kostsam process som kan leda till fördjupade konflikter. Det är i allmänhet bäst att uttömma alternativ till en domstolsprocess innan man bestämmer sig för det. Samarbetssamtal hos Familjerätten finns i alla kommuner. Att sköta all kommunikation via Varannan Vecka-appen är ett annat bra alternativ om det är svårt att undvika konflikter i kommunikationen och sköta beslutfattandet kring barnet.

Förälder, fundera över hur din vardag ser ut

För barn som växer upp spelar det stor roll vilken storts kontakt de har med sina föräldrar. Om du som förälder vill bygga en närmare relation till barnet, se över din egen tillvaro. Om du bor långt bort från barnet, undersök om du kan byta arbetsplats och flytta närmare barnet? Om det inte går, kan ni ses lite oftare eller längre på loven?

Prata med barnet och hör dig för om barnet har några funderingar eller önskningar tillsammans med dig? Om du har en bra dialog med medföräldern, hör efter om den har några förslag. För barn spelar det stor roll att föräldrar engagerar sig och försöker ordna gemensam tid utifrån barnets behov


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert