Skip to main content
Föräldrar   »   Vad du behöver veta om barns boende!

Vad du behöver veta om barns boende!

Det är mycket som ska klaffa när man flyttar isär. För en del föräldrar är det naturligt att bo nära varandra medan andra skapar större fysiska avstånd mellan sig. Vad säger lagen om barns boende och hur ska man tänka för att underlätta för barnet vid en flytt?


Vem bestämmer om barns boende?

Det är vårdnadshavarna som bestämmer var barnet ska bo. Barnet har dock rätt att vara med och fundera och säga sin mening om hur hen ska bo. Av 6 kapitlet föräldrabalken och domstolspraxis framgår att barns åsikter och vilja ska väga allt tyngre ju äldre de blir. Från det att barn är cirka 12 år gamla krävs i allmänhet starka skäl för att frångå barnets egen åsikt om boendet. Om en trettonåring verkligen inte vill bo hos en av föräldrarna är det svårt att tvinga hen att göra det.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och kan komma överens anses det föräldrarna är överens om i allmänhet vara det som är bäst för barnet. Detsamma gäller om barnet har en ensam vårdnadshavare.

 

Hur kan barns boende se ut?

Det finns många olika sätt som barn kan bo på. Det vanligaste för barn med separerade föräldrar är att bo växelvist, det vill säga barnet har ett hem hos båda föräldrarna. Barn kan också bo mer hos en förälder och mindre hos den andra.

Om barnet vistas mindre än en tredjedel av tiden hos en förälder anses barnet inte bo hos föräldern i juridisk mening. Det är istället fråga om om ”umgänge” mellan barnet och föräldern. För barnet och föräldern blir det ingen praktisk skillnad. Barnet kan ju fortfarande ”bo” hos föräldern även om det kortare än en tredjedel av tiden. Frågan om ”växelvist boende” eller ”umgänge” får betydelse om föräldrarna inte är överens. Beslut kan då fattas i domstol på begäran av en eller båda föräldrarna. Det har även betydelse för barnets rätt till underhåll från den förälder som det inte bor med.

Läs mer om ”umgänge om barn” här.

 

Om växelvist boende

Rent juridiskt finns ingen presumtion för eller mot växelvist boende. En samlad bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Begreppet ”barnets bästa” i juridisk mening vilar dock på forskning om att barn i allmänhet mår bäst av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (vilket är uttryckligen angivet i föräldrabalken). Ett växelvist boende kan därför vara ett viktigt för att hjälpa barnet i hens relationer med båda föräldrarna.

Hur kan växelvist boende se ut?

Det växelvisa boendet kan regleras på olika sätt i tid, exempelvis genom 7 + 7 dagar dvs varannan vecka. Andra familjer har kortare intervaller, exempelvis 2+2+3+3 dagar osv dagar då en hel veckas uppehåll i boendet med den andra föräldern är alldeles för lång tid för en del barn.

Små barn under cirka tre års ålder behöver ofta tätare kontakt med båda sina föräldrar än 7 + 7 dagar då de har svårare hålla fast en konkret minnesbild av sina föräldrar när de inte är tillsammans med föräldern. Vad som är lämpligt beror på barnets behov och ålder. Läs mer om växelvist boende för små barn här.

Växelvist boende ställer särskilda krav

För att ett växelvist boende ska fungera för barnet behöver föräldrarna vara flexibla och extra bra på att samarbeta. Kommunikationen behöver bäras av föräldrarna och fungera väl. I takt med att barnet blir äldre behöver föräldrarna möta barnets behov som kan ändras över tid. Barnet kanske behöver komma och gå någon dag tidigare eller senare eller bo lite längre hos den ena föräldern under en period. Barnets behov måste komma i första rummet.

Barnets två hem behöver ligga förhållandevis nära varandra för att barnet inte ska behöva byta förskola/skola eller åka orimligt långt för att kunna gå i skolan. Det är viktigt för barnet att hen kan umgås med kompisar, gå på fotbollen och leva sitt liv som vanligt även fast föräldrarnas kärleksrelation tagit slut.

Lyssna på barnet!

Vid växelvist boende är det barnet som får två hem att bo i – inte föräldrarna som är de som fattar beslutet i slutändan. För en del barn är stressen att ständigt flytta för stor. För vuxna är det väldigt viktigt att vara lyhörd inför vad barnet berättar och visar om sina behov.

Att man som förälder lyssnar på barnet och tar in hens uppfattningar betyder inte att det rakt av blir som barnet vill men barnets egen vilja är central. Frågan om barnets boende måste avgöras utifrån barnets förutsättningar och behov tillsammans med föräldrarna utifrån de praktiska omständigheterna. 

Tydligt barnperspektiv hos föräldrarna = föräldrarna anpassar sig efter barnets behov och inte tvärtom. 

Tips för att lyckas med barns boende!

Försök ge barnet två nya hem i samma stadsdel eller i vart fall samma kommun. Det är skönt för barnet om ni kan välja bostäder nära varandra så att barnet enkelt kan ta sig mellan sina två hem och fortsätta leva sitt liv utan allt för stor ansträngning. Ni föräldrar får också ett enklare liv om barnet kan röra sig tryggt på egen hand utan att ni ständigt behöver skjutsa.

“Men jag måste bo där jag bor på grund av mitt jobb!” Överväg att byta arbetsplats och börja planera för det för att underlätta för barnet och er relation. Det kan ta lite tid att ordna men med planering brukar det gå att lösa!

Fundera över vilka resvanor ert barn kommer få när ni väljer boende utifrån skola och aktiviteter! Risken är stor att barnet kommer tvingas välja bort en förälder om ni vuxna väljer att bo långt isär. De dagliga resorna kan bli för långa för att barnet ska orka hålla kontakten med vänner och aktiviteter.  

Var öppna för att prova olika boendescheman! Det kan kännas rörigt men det kan vara nödvändigt för att hitta ett schema som passar barnet (och även föräldrarna) på bästa sätt. Låt det gå en viss tid med ett schema så rutinerna hinner sätta sig innan ni byter.

 

 

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert