Skip to main content
Föräldrar   »   Så skapar ni hållbara överenskommelser

Så skapar ni hållbara överenskommelser

Bra samarbeten bygger ofta på stabila överenskommelser. Det är viktigt att veta vad som kommer hända, vem som kommer göra vad och när. Men vad bör man komma överens om? Vilka för- och nackdelar finns med olika sorters överenskommelser? Nedan får du över veta mer om vad som är bra att känna till för att skapa bra överenskommelser kring barnet.


Varför är det viktigt med en överenskommelse kring barnet?

Hållbara överenskommelser är viktiga för att det skapar lugn och ro för barn och föräldrar när alla vet vad som gäller. Efter en tid med en ny överenskommelse brukar saker och ting falla på plats. Man kanske gör mindre justeringar för att alla ska trivas. Det är bra med en vardagslunk som återkommer. Det ger förutsbarhet och frigör energi för aktiviteter, kompisar och annat.

Vad är bra att komma överens om?

I allmänhet är det bra att vara överens om följande:

Vårdnaden

Ska vårdnaden om barnet vara gemensam eller ska barnet ha en vårdnadshavare? I de flesta fall är vårdnaden om barnen gemensam. Det betyder i korthet att föräldrarna fattar viktiga beslut om barnet tillsammans. Det kan bland annat handla om namn, folkbokföring, sjukvård som inte är rutinmässig, pass och skolval. Båda föräldrarna har rätt att få information om barnet från skola och sjukvård till exempel. Läs mer om vårdnad, här.

Barnets boende eller umgänge

Hur barnet ska bo och med vem? Det kan handla om växelvist boende om föräldrarna bor nära, har ett stabilt samarbete och det fungerar för barnet att bo i två hem. Det kan även vara fråga om umgänge om hemmen ligger långt isär eller det finns andra skäl för barnet att bo med en förälder och träffa sina andra förälder kortare. Exempelvis över helger och lov. Det är bra att även komma överens om när, var och hur byten ska ske mellan föräldrarna. Vem som tar vab när och så vidare.

Barnets rätt till lov- och storhelgsumgänge med respektive förälder

Många barn tillbringar vart annat lov med varje förälder. En del bestämmer att vissa lov ska vara fasta: sportlov hos förälder 1 och påsklov hos förälder 2, medan sommarlovet delas upp motsvarande växelvist då det är längre.

Praktiska omständigheter

  • Hur föräldrarna ska kommunicera: ringa varandra eller meddela via Varannan Vecka-chatten eller andra digitala plattformar.
  • Vilka saker som barnet behöver få med sig mellan föräldrarna.
  • Gemensamma rutiner hos båda föräldrarna: läggtider, skärmtid med mera.
  • Barnets högtider: födelsedagar, skolavslutningar, teateruppvisningar, matcher, luciatåg och annat. Ska båda föräldrarna vara där eller går en på luciafirandet och den andra på fikan efteråt?

Olika sorters överenskommelser

Det finns nästan lika många sätt att komma överens som det gör barn och föräldrar. Det som funkar för vissa, funkar inte för andra. Det finns inga formella krav på hur överenskommelser ska se ut eller vad de ska innehålla. Vissa krav finns dock för att överenskommelser ska kunna göras juridiskt bindande, se nedan.

Vanligt med mix av muntliga och skriftliga överenskommelser

Många föräldrar som har ett stabilt samarbete har en mix mellan muntliga och skriftliga överenskommelser. Vårdnaden är för många redan gemensam när man separerar och fokus blir därför mer på boende och praktiska omständigheter. En del föräldrar skriver ner vad man kommit överens om för sakens skull medan andra har tillfälliga överenskommelser några månader i taget.

Fördelar med att ha en skriftlig överenskommelse i botten som man sedan kan göra mindre undantag ifrån muntligen är att det är hyfsat tydligt och samtidigt flexibelt. Barnet kanske behöver vara mer hos en förälder ett tag vilket går att lösa smidigt om man kan komma överens muntligt och laga efter läge.

Nackdelen kan vara att det kan vara svårt att minnas vad man kommit överens om det blir mycket ändringar. Det kan bli hattigt och rörigt. Missförstånd kan också uppstå för att föräldrarna uppfattar händelser på olika sätt eller själva har olika behov.

Juridiskt bindande överenskommelser

Om föräldrarelationen är konfliktfylld efter separationen och samarbetet fungerar mindra bra kan det vara viktigt med en skriftlig överenskommelse som görs juridiskt bindande. För en del lugnare det situationen att strikt hålla sig till ett tydligt juridiskt avtal.

Föräldrar som har en överenskommelse och vill göra den juridiskt bindande kan vända sig till socianämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Om föräldrarna är överens finns en presumtion för att avtalet är i enlighet med barnets bästa. Socialnämnden ska dock göra en objektiv prövning om avtalets innehåll är förenligt med barnets bästa.

Det finns inga formella krav på hur avtalet ska vara skrivet. Avtalets innehåll måste dock vara tydligt formulerat så att det är verkställbart i domstol om någon av föräldrarna skulle vända sig dit. Om överenskommelsen omfattar flera barn i en syskonskara bör separata avtal upprättas för varje barn. 

Behoven bakom en överenskommelse kan ändras över tid

Vet man med sig att det varit mycket konflikter kring barnet kan det vara bra att under en tid prova att ha en skriftlig, gärna juridiskt bindande överenskommelse, att hålla sig till. Leder det till ett ökat lugn med bättre samarbete om barnet kan man efter en tid prova att göra muntliga ändringar och se om det håller.  

Ytterst är det föräldrarna/föräldern (vårdnadshavarna/havaren) själva som avgör vad som är barnets bästa utifrån omständigheterna. Ett riktmärke kan vara att välja det alternativ du/ni tror skapar mest lugn och förutsebarhet för barnet och er föräldrar.  


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert