Skip to main content
Föräldrar   »   ”Jag vill flytta med barnet!” (gemensam vårdnad)

”Jag vill flytta med barnet!” (gemensam vårdnad)

Vad gäller egentligen när man har gemensam vårdnad och vill flytta med barnet? Måste man alltid ha medförälderns samtycke? Här får du veta mer om vad du som föräldern bör tänka på innan du flyttar med barnet.


Beslut om flytt är en del av vårdnadsansvaret

Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att föräldrarna tillsammans fattar beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter.

Vid vardagliga beslut av rutinkaraktär förutsätts föräldrarna vara överens. Exempelvis när en vårdnadshavare tar med barnet till vårdcentralen. Det finns dock några situationer då formellt godkännande behövs från båda vårdnadshavarna då frågan är av ingripande karaktär för barnets framtid:

  • Namn
  • Ansökan om skolplats
  • Hälso- och sjukvård som inte är rutinmässig
  • Passansökan
  • Folkbokföring

Den som vill ändra folkbokföringen för barnet och sätta barnet i en ny skola behöver alltså medförälderns godkännande. Kan föräldrarna inte enas i frågan får föräldern inte flytta med barnet utan då ska rådande förhållanden bestå. Denna regel finns för prioritera barnets trygghet framför en konflikt mellan föräldrarna.

Vad händer om föräldern flyttar ändå?

Omständigheterna för flytten spelar roll. Om föräldern flyttar inom samma ort behöver inte de praktiska skillnaderna bli så stora. Barnet kan kanske gå kvar i skolan, gå på samma aktiviteter och bo växelvis hos medföräldern på samma sätt som tidigare.

Större skillnad blir det dock om föräldern flyttar barnet från exempelvis Stockholm till Dalarna utan samtycke från den andra vårdnadshavaren och utan beaktansvärda skäl. En sådan flytt ändrar barnets liv i grunden och begränsar möjligheterna för barnet att behålla relationen till sin förälder på samma sätt som tidigare (här utgår vi från växelvis boende).

Det kan vara straffbart

Juridiskt sett kan föräldern som flyttar med barnet utan samtycke göra sig skyldig till egenmäktighet med barn, ett brott som är straffbelagt med böter eller fängelse i högst ett år (7 kap 4 § BrB).

Ett undantag från straffansvar finns dock genom formuleringen “beaktansvärda skäl” i lagtexten. Då har vårdnadshavare ett begränsat utrymme att vidta åtgärder som annars skulle varit straffbara. En flytt kan då ske utan samtycke för att tillvarata barnets berättigade och omedelbara krav på skydd och omsorg. Ett exempel på beaktansvärda skäl är att skydda barnet mot övergrepp eller våld. 

Förutom straffansvar för egenmäktighet med barn finns också risken att föräldern som flyttar med barnet kan förlora vårdnaden om barnet i en efterföljande vårdnadstvist. Det kan även bli så att domstolen beslutar att barnet ska bo större delen av tiden hos den andra föräldern.

Vad kan den kvarvarande föräldern göra?

Om barnet flyttas långt bort utan samtycke kan det vara viktigt för föräldern som är kvar att agera direkt och få råd av en erfaren familjerättsjurist. Vad som är lämpligt att göra är ofta en balansgång och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Här kan en kunnig jurist ge råd om det är lämpligt att ansöka om ensam vårdnad interimistiskt i tingsrätten.

Så kan du tänka som förälder – andra alternativ

  • Först och främst, kom ihåg att barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap 2a § Föräldrabalken).
  • Om en flytt behövs på grund av jobb eller andra orsaker, ta i första hand hjälp av Familjerätten eller specialiserade medlare. De kan hjälpa er nå en gemensam överenskommelse utanför domstol. Det finns också olika sätt att hjälpa barnet i kontakten med medföräldern även om man bor längre ifrån varandra.
  • Om en överenskommelse inte går att nå måste den som vill flytta ansöka om ensam vårdnad i tingsrätten. Handläggningstiden i tingsrätten varierar, vanligen 4-12 månader och en process är kostsam, både i pengar och känslomässig insats. Tänk på att den andra föräldern också kan begära ensam vårdnad i målet.
  • Om du behöver få mer information, boka en rådgivningstimme med en erfaren jurist specialiserad på vårdnad om barn så att du får korrekt information och även en bedömning kring situationen i just ditt fall.
  • Behöver du tips på jurister kan du mejla oss på hello@varannanvecka.app så kan vi förmedla en kontakt till våra partners.

Läs mer…

Vårdnad om barn – vad betyder det?

Flytta med baren (ensam vårdnad)

Barnets rättigheter vid separation


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert