Skip to main content
Föräldrar   »   Underhållsbidrag – så funkar det!

Underhållsbidrag – så funkar det!

Har du funderingar kring barnets rätt till underhållsbidrag från den förälder som barnet inte bor med? Här har vi samlat viktig information om underhållsbidrag och barns rättigheter.

Läs mer nedan om underhållsbidrag och hur det funkar!


Föräldrar har ett gemensamt försörjningsansvar för barnen

I Sverige är båda föräldrarna skyldiga att försörja sina barn till dess de fyller 18 år. Om barnet studerar på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande har föräldrarna försörjningsplikt tills barnet fyller 21 år. Föräldrarna har ett gemensamt försörjningsansvar som ska fördelas proportionerligt utifrån varje förälders ekonomiska förmåga.

Hur kan föräldrar ta sitt försörjningsansvar?

En förälder kan uppfylla sin försörjningsskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Då ska barnets andra förälder betala underhåll för barnet till boendeföräldern.

Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna fullgör föräldrarna sin försörjningsplikt genom att de står för kostnader när barnet bor hos dem. I vissa fall kan det ändå vara rimligt med underhållsbidrag även vid växelvis boende. Det är främst aktuellt när om det råder stora inkomstskillnader mellan föräldrarna. (Rättfall NJA 2013 s. 995, se länk nedan).

Vad ska underhållet gå till?

Föräldrarnas underhåll till barnet ska täcka barnets behov som till exempel kläder, mat, hygien, fritidsaktiviteter, glasögon, frisörbesök och busskort. Underhållet ska också gå till att täcka barnets del i kostnader för hushållets/hushållens gemensamma kostnader som hyra, el, internet och försäkringar.

Varför är underhållsbidrag viktigt?

Att få underhållsbidrag är viktigt för barnet eftersom det skapar en större ekonomisk trygghet för barnet. Det innebär att barnet kan få större möjligheter till ett bättre liv i form av fritidsaktiviteter som sport eller gemenskap med andra barn på scouterna. Det kan handla om extra utbildning i form av pianolektioner eller bättre kläder och upplevelser på lov och högtider.

Hur beräknas underhållsbidrag?

Underhållsbidrag räknasut för respektive barn enligt följande:

barnets behov × (den bidragsskyldiges förmåga / föräldrarnas samlade förmåga) = underhållsbidrag.

Barnets behov bestäms dels utifrån schabloner (se Socialstyrelsen Riksnorm 2024) men också utifrån barnets specifika behov som kan variera. Exempelvis behov av glasögon, hörapparater och andra personliga behov.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga beräknas med utgångspunkt i respektive förälders inkomst efter skatt, det vill säga nettoinkomsten. Från denna görs sedan avdrag för bland annat boendekostnad och förbehållsbelopp för hemmavarande make/barn, samt tillägg för exempelvis mottagna bidrag. 

Tanken är att det ekonomiska ansvaret ska fördelas proportionerligt utifrån föräldrarnas verkliga förutsättningar och därför görs beräkningen utifrån föräldrarnas nettolöner. För hjälp med beräkning av underhållsbidrag till ert barn, se Försäkringskassans hemsida.

Hur bestäms underhållsbidrag?

Genom avtal

Föräldrarna kan själva göra beräkningar och komma överens om storleken på underhållsbidraget och skriva ett avtal. Det är viktigt att känna till att det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt:

  • Avtal om underhållsbidrag för framtiden för en period längre än tre månader måste vara skriftligt och bevittnat av två personer.
  • Om barnet är under 18 år ska ska avtalet dessutom vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt.

Genom dom

Kan föräldrarna inte komma överens kan vårdnadshavaren (vanligen boendeföräldern) lämna in en stämningsansökan för barnets räkning om rätt till underhåll från föräldern som barnet inte bor med. Om föräldrarna inte kan nå en frivillig överenskommelse i tingsrätten avgör rätten saken och domen gäller på samma sätt som ett avtal mellan föräldrarna som godkänts av socialnämnden.

Varför kan det vara viktigt med ett juridiskt bindande avtal eller dom? Därför att med ett bindande avtal eller en dom kan vårdnadshavaren, för barnets räkning, begära hjälp från Kronofogdemyndigheten med att få barnets underhåll från föräldern. Mer information hittar du hos Kronofogdemyndigheten.

Bra att veta om underhållsbidrag

  • Betalningen av underhållsbidraget ska ske i förskott varje månad. Betalning för exempelvis december ska ske senast den 30 november.

  • Underhållsbidrag som har fastställts enligt svenska regler ska följa prisutvecklingen i samhälle. Eventuell höjning sker årligen från och med den 1 februari.

  • Storleken på underhållsbidraget kan ändras om barnets behov eller föräldrarnas ekonomiska situation förändras.

  • Retroaktiv talan om underhållsbidrag, alltså för tid som redan passerat, kan inte väckas för längre tid än tre år tillbaka i tiden från dagen då talan lämnas in i tingsrätten. Enda undantaget är om den bidragsskyldige föräldern medger längre tid än tre år.

  • Ett fastställt underhållsbidrag kan jämkas till ett lägre belopp om barnet har varit hos föräldern under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn. Föräldern får då göra ett avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det bestämda underhållsbidraget som gäller för den kalendermånad då barnet är hos föräldern. Detta kan bli aktuellt under exempelvis sommarlovet.

Bestämmelser om underhållsbidrag finns i Föräldrabalkens 7 kapitel.


Läs mer…

Vårdnad om barn – vad betyder det?

Underhållsbidrag och växelvis boende – hur går det ihop? (NJA 2013 s. 995)

Försäkringskassan: Mall för avtal om underhållsbidrag

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert